impullya: (лапули)
[personal profile] impullya
Оригинал взят у [livejournal.com profile] lisny_ihor в Виставка "Петриківський розпис – колір традицій"
Виставка «Петриківський розпис – колір традицій» демонструє твори петриківських майстрів усіх поколінь від славнозвісних «малювальниць» Тетяни Пати (1884–1976), Надії Білокінь (1894–1981), Орини Пилипенко (1893–1979) до молодих митців сучасності.

IMG_1948
Одним з найбільш знакових розділів виставки є роботи 1970–80-х років, що висвітлюють шляхи розвитку петриківського розпису, демонструючи новаторське використання традиційних композиційних і кольорових рішень. Найбільш послідовними новаторами того часу були вихованці Тетяни Пати Федір Панко (1924–2007) та  Василь Соколенко (1922). Ці майстри збагатили стародавні принципи орнаменту варіаціями квіткових, рослинних мотивів, розширили тематичні й пластичні засоби художньої виразності декоративного розпису.

Значна кількість робіт в експозиції виконана петриківськими майстрами середнього покоління, чия творча діяльність припала на останню чверть ХХ століття. Це — Андрій Пікуш (1950) Марія Пікуш (1954), Олена Зінчук (1959), Валентина Карпець (1970), Тетяна Гаркава (1963), Валентина Дека (1957), Лідія Булавін (1959), Марія Яненко (1962). Їх творча діяльність відзначалася постійними пошуками нових композиційних та кольорових рішень декоративного орнаменту. Ці ідеї особливо виявляються в квітковому розпису декоративних панно на папері, які широко та різноманітно репрезентовані у музейному зібранні.

Виставка працюватиме по 31 червня 2014 р.

Адреса Художнього музею: вул. Шевченка, 21
Музей працює з 10:00 до 17:30 (каса до 17.00)
вихідний – п’ятниця
Тел. 744-60-35, 47-33-38
artmuseum.dp.ua

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
222324 252627 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:52 am
Powered by Dreamwidth Studios